Region LEADER pokrywa się powierzchniowo z powiatem Uckermark. Należą do niego gminy Boitzenburger Land, Nordwestuckermark i Uckerland, ponad 26 gmin należących do urzędów Brüssow, Gartz (Oder), Gerswalde, Gramzow i Oder-Welse jak również miasta Angermünde i Lychen.

Także miasta Prenzlau, Schwedt nad Odrą i Templin należą w obecnym okresie programowania 2014 – 2020 do miejsc możliwego finansowania. W obszarach zabudowy miejskiej finansowanie z programu LEADER możliwe jest jedynie w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego.

Powierzchnia

Ludność (31-12-2017)

Gęstość zaludnienia

Mapa

Model:

Poniższy model został opracowany w 2005 r. i obowiązuje również obecnie:

Uckermark jest harmonijnym regionem przyrodniczym i kulturowym, w którym:

• Ludzie stanowią najważniejszy kapitał,
• różnorodność i specyfika krajobrazu pozostaje zachowana dzięki dużej ilości rezerwatów przyrody,
• potencjał naturalnej przestrzeni zostaje wykorzystany w rozwoju gospodarki terenów wiejskich,
• dzięki oszczędnemu korzystaniu z zasobów wspierana jest struktura gospodarcza,
• funkcjonują lokalne sieci powiązań.

Ważne cele rozwojowe:

• Wzmocnienie tożsamości regionalnej, dalszy rozwój marketingu lokalnego, ożywienie marki regionalnej Uckermark oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów regionalnych.

• Oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych i troska o naturalne potencjały uwzględniająca ochronę przyrody oraz potrzeby przyszłych pokoleń.

• Wzmocnienie gospodarki regionalnej i ochrona lokalizacji, wzrost regionalnej wartości dodanej przez intensyfikację powiązań w ramach branż oraz pomiędzy podmiotami. Korzystając z bliskość granicy z Polską zwiększenie kooperacji regionalnej i transgranicznej.

• Polepszenie jakości życia ludności oraz jakości pobytu dla turystów przez waloryzację dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego oraz zachowanie atrakcyjności terenów wiejskich, zabezpieczenie warunków bytowych ludności oraz troska o życie społeczne na wsi.

• Zabezpieczenie i rozwój zasobów ludzkich w regionie: począwszy od opieki nad dziećmi i edukacji szkolnej aż do kształcenia zawodowego, troska o przyszłość rynku pracy, uwzględniając przy tym możliwość pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego, zabezpieczenie i tworzenie miejsc pracy, mając na uwadze aspekt równości szans.