Grupa kieruje się następującymi zasadami:

• powiązanie z regionem,
• długofalowość (uwzględnianie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych),
• orientacja na działania oddolne,
• partnerstwo (publiczno – prywatne),
• kooperacja (ponadregionalna, narodowa, międzynarodowa),
• wielosektorowość,
• sieciowość.
 

Pierwsze wbicie szpadla

Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania obraduje przynajmniej cztery razy w roku. Podejmuje ono decyzje odnośnie podstawowych zasad działania, wprowadzenia w życie oraz dalszego rozwoju Regionalnej Strategii Działania, przeprowadzania projektów własnych Grupy, jak również w sprawie wyboru projektów i ustalenia priorytetów działania. Grupa ustala regulamin wyboru projektów i tym samym zapewnia przejrzysty i czytelny tryb ich wyboru. Dzięki temu powstają jednoznaczne uregulowania, które zapobiegają powstawaniu możliwych konfliktów interesów, umożliwiają publikację dokumentacji decyzji oraz jasne zdefiniowanie kompetencji przy wyborze projektów.