Program LEADER został powołany do życia w roku 1991 w celu polepszenia potencjału rozwojowego terenów wiejskich − poprzez odwołanie się do lokalnej inicjatywy i potencjałów na miejscu, wsparcie edukacji o lokalnym zintegrowanym rozwoju oraz przeniesienie tej wiedzy na tereny wiejskie. W ramach programu LEADER, jako inicjatywy wspólnotowej UE wspierane są akcje o charakterze modelowym. LEADER jest połączeniem pomiędzy akcjami na rzecz rozwoju gospodarki wiejskiej – „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“.  Celem programu LEADER są całościowo zgodne z celami polityki rozwoju terenów wiejskich Unii Europejskiej. Podstawowymi jego celami są w szczególności:

• różnorodność obszarów wiejskich i krajobrazów,
• bogata lokalna tożsamość i
• znaczenie wysokiej jakości naturalnego otoczenia.

Dzięki programowi LEADER doszło do połączenia różnych projektów i pomysłów, podmiotów oraz zasobów. Począwszy od okresu programowania 2007-20013 LEADER stał się częścią Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – tym samym jest on integralną częścią europejskiej polityki rozwoju wiejskiego.

W celu realizacji zadań w ramach programu LEADER partnerzy organizują się w grupach regionalnych, tzw. Lokalnych Grupach Działania. Wsparcie tych grup ma charakter oddolny. W praktyce oznacza to, że podmioty regionalne, które najlepiej znają swój region, opracowują dostosowaną do niego regionalną koncepcję rozwoju regionalnego. Na jej podstawie podejmuje się decyzje, które z celów rozwojowych są najbardziej adekwatne i uzyskają finansowanie. Lokalne Grupy Działania składają się przynajmniej w połowie z partnerów społecznych i gospodarczych. Mają one wpływ na działalnie programu LEADER będąc tym samym motorem rozwoju regionalnego. Lokalne Grupy Działania mają na ogół swój zarząd i wspomagane są przez management regionalny.

Leader-Logo
LEADER für Einsteiger